Can I know the venue address?

- Sawai Mansingh Stadium, JaipurJan Path, Jaipur Nagar Nigam, Lalkothi, Jaipur, Rajasthan 302016, India